تشخیص غم و اندوه در دورانهای نامعلومی برای دانش آموزان مدرسه راهنمایی

در این برنامه آموزشی موارد زیر را میآموزید:

تعریف غم و اندوه و راههایی که غم و اندوه در دورانهای نامعلومی تجربه میشود

چگونه انواع از دست دادنها را بشناسیم 

راهایی برای شروع اینکه احساس بهتری کنیم

چگونه غم و اندوه میتواند بر روی شما و خانواده تان در این دوران اثر بگذارد

Return to the Dashboard when you have completed the course
Not Enrolled

Course Includes

  • 4 Lessons
Take a Tour of the RESET Toolbox – a collection of trainings and resources to build resilience Sign up now!