تشخیص غم و اندوه در دورانهای نامعلومی برای دانش آموزان دبیرستان

در این برنامه آموزشی موارد زیر را میاموزید:

تعریف غم و اندوه و راههایی که غم و اندوه در دورانهای نامعلومی تجربه میشود.

راهایی برای افزایش عوامل محافظ و کاهش عوارض غم و اندوه

ارزیابی نظر و احساسات شخصی خود در باره نقش غم و اندوه در زندگی خود در این دوران.


Return to the Dashboard when you have completed the course

Not Enrolled

Course Includes

  • 4 Lessons
Take a Tour of the RESET Toolbox – a collection of trainings and resources to build resilience Sign up now!