تشخیص غم و اندوه در دورانهای نامعلومی برای آموزگاران/مدیران مدارس

در این برنامه آموزشی موارد زیر را میاموزید:

تعریف از دست دادن (فقدان) و راههایی که غم و اندوه در دورانهای نامعلومی تجربه میشود.

شناخت اینکه غم و اندوه را بزرگسالان چگونه تجربه میکنند و تفاوت آن در مقایسه با تجربه کودکان و نوجوانان

راهایی برای کمک به کودکان برای افزایش عوامل محافظ و کاهش عوارض غم و اندوه

ارزیابی نظر و احساسات شخصی خود در باره نقش غم و اندوه در زندگی کودکان در این دوران

Not Enrolled

Course Includes

  • 5 Lessons
Take a Tour of the RESET Toolbox – a collection of trainings and resources to build resilience Sign up now!