تنظیم احساسات و ذهن آگاهی

کودکان در کانتی اورنج بیاموزند که چگونه به دگرگونی احساسات خود آگاه باشند و چگونه مهارتهای تنظیم احساسات داشته باشند تا بتوانند به صورت موثر نیازهای خود را بیان کنند و به صورت موثر نیازهایشان برآورده شود. اضافه بر آن بزرگسالان بیشتر بر احساسات خود مسلط شده و با صبر بیشتر با کودکانی که تحت مراقبت شان هستند برخورد میکنند و با توانایی بیشتر میتوانند سریعا متوجه نیازهای بچه ها شده وکمک کنند تا نیازهای بچه ها به روش های امن و موثر برآورده شود.

در این برنامه آموزشی موارد زیر را میاموزید:

فواید ذهن آگاهی

برای کودکان تحت مراقبت تان ذهن آگاهی خود را نمونه ای برای یادگیری شان کنید

ذهن آگاهی و اینکه چگونه ذهن آگاهی در زندگی کودکان عمل میکند

چگونه در زندگی روزمره شان تمرین ذهن آگاهی کنند.

Return to the Dashboard when you have completed the course
Not Enrolled

Course Includes

  • 3 Lessons
Take a Tour of the RESET Toolbox – a collection of trainings and resources to build resilience Sign up now!