جلوگیری و مداخله در موارد قلدری برای دانش آموزان مدارس ابتدایی و راهنمایی

برای ارائه به بچه های مدارس ابتدایی تا یاد بگیرند که قلدری چیست، چگونه میتوانند از آن جلوگیری کنند و اینکه در زمانی که شاهد اعمال قلدری به فرد دیگری هستند چگونه عمل کنند.

در این برنامه آموزشی موارد زیر را خواهید آموخت:

چهار نوع قلدری را تعریف کنید

اگر مورد قلدری قرار گرفته اید چکار کنید 

اگر دیدید فرد دیگری مورد قلدری قرار گرفته است چکار کنید

Return to the Dashboard when you have completed the course
Not Enrolled

Course Includes

  • 4 Lessons
Take a Tour of the RESET Toolbox – a collection of trainings and resources to build resilience Sign up now!