شناخت غم و اندوه در کودکان

در این برنامه آموزشی موارد زیر را میاموزید:

اینکه غم و اندوه را بزرگسالان چگونه تجربه میکنند و تفاوت آن در مقایسه با تجربه کودکان و نوجوانان را بشناسید.

راههای کمک به کودکان برای افزایش عوامل محافظ و کاهش عوارض غم و اندوه را بیاموزید

نظر و احساسات شخصی خود در باره نقش غم و اندوه در زندگی کودکان در این دورانها را ارزیابی کنید


Return to the Dashboard when you have completed the course

Not Enrolled

Course Includes

  • 5 Lessons
Take a Tour of the RESET Toolbox – a collection of trainings and resources to build resilience Sign up now!