مهارتهای سالم برای مدیریت استرس و اضطراب

این برنامه برای کمک به پدرها و مادرها، افراد مراقب و بزرگسالانی که با کودکان کار میکنند تنظیم شده تا بتوانند استرس و اضطراب خود و جوانانی را که تحت مراقبت دارند را شناسایی و مدیریت کنند.

در این برنامه موضوع های زیر را میاموزید:

در باره استرس

درباره اضطراب

مهارتهای سالم برای مدیریت و چگونگی کاربرد آنها

Return to the Dashboard when you have completed the course
Not Enrolled

Course Includes

  • 2 Lessons
Take a Tour of the RESET Toolbox – a collection of trainings and resources to build resilience Sign up now!