چهل دارایی مرتبط با رشد

برای یادگیری پدرها و مادرها، اعضاء جامعه و کارکنان غیربالینی در باره چهل دارایی مرتبط با رشد و اینکه چگونه آنها میتوانند به بهترین وجه

از جوانانی که با آنها زندگی یا کار میکنند پشتیبانی کنند

در این برنامه آموزشی موارد زیر را خواهید آموخت:

.تفاوتهای بین دارایی های بیرونی و دارایی های درونی

نقش رابطه ها برای کمک به ساختن دارایی ها

چهارچوب روابط مرتبط با رشد

Return to the Dashboard when you have completed the course
Not Enrolled

Course Includes

  • 2 Lessons
Take a Tour of the RESET Toolbox – a collection of trainings and resources to build resilience Sign up now!