40 Phát Triển Giá Trị

Trong khóa đào tạo này, quý vị (hoặc các em) sẽ học:

  1. Sự khác biệt giữa giá trị bên ngoài và giá trị nội bộ
  2. Vai trò của các mối quan hệ trong việc giúp tạo dựng giá trị
  3. Khung Quan Hệ Phát Triển
Return to the Dashboard when you have completed the course
Not Enrolled

Course Includes

  • 2 Lessons
Take a Tour of the RESET Toolbox – a collection of trainings and resources to build resilience Sign up now!