Ngăn chặn và can thiệp bắt nạt dành cho cha mẹ và người chăm sóc

Trong khóa đào tạo này, quý vị (hoặc các em) sẽ học:

  1. Xác định 4 loại bắt nạt
  2. Hiểu được việc bắt nạt ảnh hưởng đến trẻ em như thế nào
  3. Chiến lược dạy trẻ phải làm gì nếu bị bắt nạt
  4. Các chiến lược dạy trẻ nếu chúng thấy người khác bị bắt nạt


Return to the Dashboard when you have completed the course

Not Enrolled

Course Includes

  • 2 Lessons
Take a Tour of the RESET Toolbox – a collection of trainings and resources to build resilience Sign up now!