Nhận Biết Đau Buồn Trong Những Lúc Bất Định Đối Với Lớp 5 đến Lớp 8

Trong khóa đào tạo này, quý vị (hoặc các em) sẽ học:

  1. Xác định sự đau buồn và cách thức mà sự nỗi buồn trải qua trong thời gian không chắc chắn
  2.  Cách xác định những sự mất mát
  3. Cách để bắt đầu cảm thấy tốt hơn
  4. Sự đau buồn có thể ảnh hưởng đến các em và gia đình các em như thế nào trong thời gian này
Return to the Dashboard when you have completed the course
Not Enrolled

Course Includes

  • 4 Lessons
Take a Tour of the RESET Toolbox – a collection of trainings and resources to build resilience Sign up now!