Sức khỏe tâm thần là gì?

Trong khóa đào tạo này, quý vị (hoặc các em) sẽ học:

  1. Các yếu tố bảo vệ và rủi ro là gì
  2. Ý nghĩa của Phân Biệt
  3. Kế hoạch hành động để giảm phân biệt
Return to the Dashboard when you have completed the course
Not Enrolled

Course Includes

  • 2 Lessons
Take a Tour of the RESET Toolbox – a collection of trainings and resources to build resilience Sign up now!